PhDr.Robert Krause, PhD.
psychológ  

O MNE


PhDr. Robert Krause, PhD. I Psychológ
PhDr. Robert Krause, PhD. I Psychológ

Dobrý deň, volám sa Robert Krause. Vyštudoval som odbor psychológia na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý som ukončil štátnou skúškou z klinickej psychológie, psychoterapie a psychodiagnostiky. Po ukončení vysokoškolského štúdia som absolvoval rigorózne konanie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a po obhájení rigoróznej práce a absolvovaní štátnic zo sociálnej a pracovnej psychológie mi bol udelený titul PhDr. V súčasnosti v rámci postgraduálneho štúdia pôsobím na Ústave experimentálnej psychológie SAV a vyučujem na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia a aj v súčasnosti absolvujem množstvo vzdelávaco-zážitkových výcvikov, ktorých absolvovanie je nevyhnutnou súčasťou pre vykonávanie praxe psychológa. V minulosti som pracoval na Národnom projekte Rozvoja stredného doborného vzdelávania pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Taktiež som pracoval ako dobrovoľný externý lektor pre vzdelávaciu spoločnosť Insight a taktiež aj pre organizáciu UNICEF. Počas štúdia som pracoval ako dobrovoľník vo výchovno- terapeutickej skupine v DSS Hrabiny v Novej Bani. Ako dobrovoľník som pracoval aj na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie v DFNsP v Banskej Bystrici. V súčasnosti pracujem ako súkromný psychológ. V rámci súkromnej praxe využívam integratívny prístup pri práci s klientom. Okrem konzultácií a poradne realizujem semináre a prednášky pre verejnosť, ale aj pre firmy. Vo svojom portfóliu mám niekoľko tisíc vyškolených ľudí a prednášal som pre 13 národností v rámci EÚ. Pravidelne sa zúčastňujem medzinárodných vedeckých odborných konferencií. V rámci vedeckej činnosti sa venujem problematike rozhodovania a spôsobu redukcie rôznych kognitívnych omylov, ktorých sa v procese rozhodovania dopúšťame.

 SOM AUTOROM KNÍH A VEDECKÝCH PUBLIKÁCIÍ...


MOJE MIMOŠKOLSKÉ VZDELANIE 

V rámci akreditovaného dlhodobého výcviku Pomáhajúceho dobrovoľníka v občianskej spoločnosti som nadobudol vzdelanie v oblasti tém: Projektový manažment, Profesionálna komunikácia, Vedenie profesionálneho rozhovoru, Vedenie skupín a klubov, Asertivita, Prezentačné zručnosti, Tréma, Tvorba partnerstiev a sietí, Budovanie terénnych tímov, Vedenie a motivácia, Obrana voči stresu, Obrana voči vyhoreniu, Typológia osobnosti, Osobnosť pomáhajúceho, Zvládanie a riešenie konfliktov z pohľadu transakčnej analýzy.

Taktiež som absolvoval niekoľko akreditovaných výcvikov /workshopov  na témy: Supervízia a koučing, Práca s deťmi a adolescentmi, Práca s emóciami v poradenskom, koučovacom a terapeutickom procese, Zvládanie a riešenie konfliktov z pohľadu individuálnej psychológie, Procesorientovaný prístup k fantázii, imaginácii a snívaniu, Intrapsychický a interpersonálny konflikt v mediácii, Efektívny pomáhajúci rozhovor, Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore, Práca s deštruktívnou agresivitou klienta,  Práca s imagináciou, symbolmi a telesným prežívaním v poradenskom procese, Zručnosti poradenskej práce s pármi, rodičmi a rodinou, NLP Practitioner, NLP Master Practitioner, 

Som absolventom dlhodobého akreditovaného Integratívneho výcviku práci s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, v rodinách a pároch v rámci ktorého som nadobudol vzdelanie v oblasti tém, ako napr.: Fázy životného cyklu rodiny a vývinové úlohy z nich vyplývajúce, Riziká rôznych tranzitórnych období v živote rodiny, Sociálna patológia, psychopatológia a somatopatológia v rodinách, Diagnostika párového a rodinného systému, Zmysel, zámery a ciele párového / rodinného poradenstva, Zmysel, zámery a ciele párovej / rodinnej terapie, Teoretické východiská integratívnej rodinnej terapie zameranej na motiváciu a zmenu, Poradensko-psychologické zručnosti vytvárania kontaktu s klientmi, Poradensko-psychologické zručnosti v kontexte práce s motiváciou, Poradensko-psychologické zručnosti v kontexte práce so zmenou vo fáze akcie, Zručnosti práce so spolupracovníkom, prípadne reflexným tímom, Zručnosti reflexie poradenského a psychoterapeutického procesu. Taktiež som absolventom dlhodobého akreditovaného Integratívneho výcviku práci s motiváciou a zmenou s deťmi a adolescentnmi v rodinách a inštitúciách v rámci ktorého som nadobudol vzdelanie v oblasti v oblasti tém, ako napr.: Rodinné systémy z pohľadu rôznych vedeckých prístupov, Organizačné systémy a rezidenciálna starostlivosť z pohľadu rôznych vedeckých prístupov, Systemické spôsoby kooperácie v rámcoch pomoci a kontroly, Psychodynamické a kognitívne teórie vývinovej psychológie, Špecifiká poradenskej a psychoterapeutickej práce s deťmi a adolescentmi, Špecifiká vytvárania horizontálnej a vertikálnej spolupráce, Poradensko-psychologické zručnosti rozhovoru s deťmi a adolescentmi, Poradenský a konzultačný rozhovor s rodičmi a/alebo vychovávateľmi, Zručnosti práce so spolupracovníkom, prípadne reflexným tímom, Zručnosti reflexie poradenského a psychoterapeutického procesu.

Mám za sebou tiež širokú škálu vzdelávacích kurzov, ako napr.: Neurolingvistické programovanie v praxi, Hypnóza 1,2, Nadstavba hypnózy, Hypnóza 3,4, Konverzačná hypnóza, Počúvanie, Reč tela, Povahové profily, Zvládanie stresu a psychohygiena, Relaxačné a meditačné techniky v praxi, Psychologické posudzovanie vierohodnosti a súčasné metódy kriminálnej a investigatívnej psychológie, Odpustenie,  Kontakt s Geštalt psychoterapiou...

V rámci vzdelávania v Katatýmno imaginatívnej psychoterapii som absolvoval Ukážkový seminár a teoretický seminár Práca s vnútorným dieťaťom: Riziká a šanceAbsolvoval som certifikačné štúdium v Leadership koučingu (The Leadership Circle Profile).

Som akreditovaný MEDIÁTOR. V rámci vzdelávacieho programu som nadobudol vzdelanie v oblasti tém, ako napr.: Interpersonálna komunikácia, teória konfliktov a psychologické aspekty riešenia konfliktov ( Psychológia osobnosti a sociálna psychológia. Typológia konfliktu, základy interpersonálnej komunikácie, možnosti riešenia konfliktu, alternatívne riešenie konfliktu; Mediácia- princípy, proces, možnosti, limitym psychologické aspekty rodinno- právnych sporov, psychológia osobnosti dieťaťa, medziľudská komunikácia). Tréning sociálnych zručností, pravidlá správania mediátora (Sociálna percepcia v medziľudskom styku,asertívne správanie, princípy kooperatívnho vyjednávania, vedenie procesu mediáci, osvojenie jednotlivých fáz mediačného procesu, Sebreflexia a schopnosť flexibility v mediačnom procese, Etický kódex mediátora). Základy právneho poriadku (Základy práva a právne odvetvia, zákon o mediácii a súvisiace predpisy, základné typy zmlúv, úprava občianskoprávnych, záväzkoprávnych, pracovnoprávnych vzťahov  rodinnoprávnych vzťahov, spotrebiteľské spory, spotrebiteľské obchodné vzťahy, práva spotrebiteľa, spotrebiteľská politika EÚ, spotrebiteľská politika SR, odmena mediátora v spotrebiteľských sporoch). Vedenie procesu mediáci (Fázy mediačného procesu, spory vhodné na mediáciu, rola mediátora, vedenie mediačného stretnutia, dohoda o riešení sporu mediáciou, dohoda o začatí mediácie, mediačná dohoda).

PONÚKANÉ SLUŽBY


PORADŇA PSYCHOLÓGA

individuálne sedenie

párové stretnutia

koučing

mentoring

online poradňa (skype, email)

VZDELÁVANIE

firemné

verejné

motivačné

odborné

CENNÍK


INDIVIDUÁLNE SEDENIE

Sociálne a iné fóbie (napr. z verejného vystupovania, z pavúkov, uzavretých priestorov a pod.), Strachy, Stres, Nespavosť, Bolesti hlavy, Depresia, Migréna, Ťažkosti s učením a pamäťou, Hryzenie nechtov, Nízka sebadôvera, Fajčenie, Nadváha, Nízke sebavedomie, Problémy v partnerstve...

70€

PÁROVÉ STRETNUTIE

Manželské a párové problémy, Problémy s deťmi, Žiarlivosť, Rozchod, Rozvod...

80€

SKYPE KONZULTÁCIA

 online poradňa cez skype

60€

ONLINE PORADŇA CEZ INTERNET/ MAIL

Komplexná odpoveď na email ( min. rozsah A4) 

40€

VYŽIADANÉ ODBORNÉ PREDNÁŠKY A KONZULTÁCIE 

*ODBORNÁ PREDNÁŠKA NA VOPRED DOHODNUTÚ TÉMU / pri počte do 10 ľudí; pri väčšom počte to závisí od individuálnej dohody/


295€

*ODBORNÁ KONZULTÁCIA PRE FIRMU

250€

* Cena je uvádzaná za hodinu

Rozhovory na jednom mieste

KONTAKT


PhDr. Robert Krause

+421 911 340 320

robert@robertkrause.eu