MOJE MIMOŠKOLSKÉ VZDELANIE

V rámci akreditovaného dlhodobého výcviku Pomáhajúceho dobrovoľníka v občianskej spoločnosti som nadobudol vzdelanie v oblasti tém: Projektový manažment, Profesionálna komunikácia, Vedenie profesionálneho rozhovoru, Vedenie skupín a klubov, Asertivita, Prezentačné zručnosti, Tréma, Tvorba partnerstiev a sietí, Budovanie terénnych tímov, Vedenie a motivácia, Obrana voči stresu, Obrana voči vyhoreniu, Typológia osobnosti, Osobnosť pomáhajúceho, Zvládanie a riešenie konfliktov z pohľadu transakčnej analýzy.

Taktiež som absolvoval niekoľko akreditovaných výcvikov/ workshopov na témy: Supervízia a koučing, Práca s deťmi a adolescentmi, Práca s emóciami v poradenskom, koučovacom a terapeutickom procese, Zvládanie a riešenie konfliktov z pohľadu individuálnej psychológie, Procesorientovaný prístup k fantázii, imaginácii a snívaniu, Efektívny pomáhajúci rozhovor, Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore, Práca  s deštruktívnou agresivitou klienta, NLP Practitioner, NLP Master Practitioner, Intrapsychický a interpersonály konflikt v meiácii, Práca s imagináciou, symbolmi a telesným prežívaním v poradenskom procese,Zručnosti poradenskej práce s pármi, rodičmi a rodinou.

Som absolventom dlhodobého akreditovaného Integratívneho výcviku práci s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, v rodinách a pároch v rámci ktorého som nadobudol vzdelanie v oblasti tém, ako napr.: Fázy životného cyklu rodiny a vývinové úlohy z nich vyplývajúce, Riziká rôznych tranzitórnych období v živote rodiny, Sociálna patológia, psychopatológia a somatopatológia v rodinách, Diagnostika párového a rodinného systému, Zmysel, zámery a ciele párového / rodinného poradenstva, Zmysel, zámery a ciele párovej / rodinnej terapie, Teoretické východiská integratívnej rodinnej terapie zameranej na motiváciu a zmenu, Poradensko-psychologické zručnosti vytvárania kontaktu s klientmi, Poradensko-psychologické zručnosti v kontexte práce s motiváciou, Poradensko-psychologické zručnosti v kontexte práce so zmenou vo fáze akcie, Zručnosti práce so spolupracovníkom, prípadne reflexným tímom, Zručnosti reflexie poradenského a psychoterapeutického procesu. Taktiež som absolventom dlhodobého akreditovaného Integratívneho výcviku práci s motiváciou a zmenou s deťmi a adolescentnmi v rodinách a inštitúciách v rámci ktorého som nadobudol vzdelanie v oblasti tém, ako napr.: Rodinné systémy z pohľadu rôznych vedeckých prístupov, Organizačné systémy a rezidenciálna starostlivosť z pohľadu rôznych vedeckých prístupov, Systemické spôsoby kooperácie v rámcoch pomoci a kontroly, Psychodynamické a kognitívne teórie vývinovej psychológie, Špecifiká poradenskej a psychoterapeutickej práce s deťmi a adolescentmi, Špecifiká vytvárania horizontálnej a vertikálnej spolupráce, Poradensko-psychologické zručnosti rozhovoru s deťmi a adolescentmi, Poradenský a konzultačný rozhovor s rodičmi a/alebo vychovávateľmi, Zručnosti práce so spolupracovníkom, prípadne reflexným tímom, Zručnosti reflexie poradenského a psychoterapeutického procesu.

Mám za sebou tiež širokú škálu vzdelávacích kurzov, ako napr.: Neurolingvistické programovanie v praxi, Hypnóza 1,2, Nadstavba hypnózy, Hypnóza 3,4, Konverzačná hypnóza, Počúvanie, Reč tela, Povahové profily, Zvládanie stresu a psychohygiena, Relaxačné a meditačné techniky v praxi, Psychologické posudzovanie vierohodnosti a súčasné metódy kriminálnej a investigatívnej psychológie, Odpustenie, Kontakt s Geštalt psychoterapiou...

V rámci vzdelávania v Katatýmno imaginatívnej psychoterapii som absolvoval Ukážkový seminár a teoretický seminár Práca s vnútorným dieťaťom: Riziká a šance. Absolvoval som certifikačné štúdium v Leadership koučingu (The Leadership Circle Profile).

Som akreditovaný MEDIÁTOR. V rámci vzdelávacieho programu som nadobudol vzdelanie v oblasti tém, ako napr.: Interpersonálna komunikácia, teória konfliktov a psychologické aspekty riešenia konfliktov ( Psychológia osobnosti a sociálna psychológia.  Typológia konfliktu, základy interpersonálnej komunikácie, možnosti riešenia konfliktu, alternatívne riešenie konfliktu; Mediácia- princípy, proces, možnosti, limitym psychologické aspekty rodinno- právnych sporov, psychológia osobnosti dieťaťa, medziľudská komunikácia). Tréning sociálnych zručností, pravidlá správania mediátora (Sociálna percepcia v medziľudskom styku,asertívne správanie, princípy kooperatívnho vyjednávania, vedenie procesu mediáci, osvojenie jednotlivých fáz mediačného procesu, Sebreflexia a schopnosť flexibility v mediačnom procese, Etický kódex mediátora). Základy právneho poriadku (Základy práva a právne odvetvia, zákon o mediácii a súvisiace predpisy, základné typy zmlúv, úprava občianskoprávnych, záväzkoprávnych, pracovnoprávnych vzťahov rodinnoprávnych vzťahov, spotrebiteľské spory, spotrebiteľské obchodné vzťahy, práva spotrebiteľa, spotrebiteľská politika EÚ, spotrebiteľská politika SR, odmena mediátora v spotrebiteľských sporoch). Vedenie procesu mediáci (Fázy mediačného procesu, spory vhodné na mediáciu, rola mediátora, vedenie mediačného stretnutia, dohoda o riešení sporu mediáciou, dohoda o začatí mediácie, mediačná dohoda).